Handvest

KLIPSY is in het leven geroepen om de professionele belangen van alle psychologen, werkzaam in instellingen en privépraktijken, te verdedigen. De vereniging ondersteunt de psycholoog bij de uitbouw van zijn of haar professionele ervaring op basis van duurzame, verworven en door collega’s gevalideerde concepten – met de bedoeling een kliniek, die naam waardig, tot stand te brengen die het spreken van de patiënt centraal stelt en de taal tot de belangrijkste hefboom van de behandeling maakt.
We verdedigen een klinische praktijk die afstand neemt van technologisch gefundeerde regels die veeleer het management dienen dan de zorg voor de patiënt. De vereniging zal alle acties ondernemen die nodig zijn om de klinisch psycholoog en de praktijk van de psycholoog te verdedigen. Alle middelen die nuttig zijn om onze missie te realiseren zullen hiervoor ontplooid worden: publicaties, nieuwsbrieven, lezingen, acties, consultatie van instanties, evenals elk democratisch middel dat onze zaak vooruit kan helpen. De vereniging zal waken over het kwaliteitsniveau in de uitoefening van de klinische psychologie door alle middelen te gebruiken om de praktijkwerkers aan te zetten tot een permanente vorming; meer bepaald via supervisie, publicaties en uitwisselingen rond de klinische praktijk.

Wij verdedigen in het bijzonder:

– het prioritair belang van het luisteren en de kracht van het spreken
– de absolute intimiteit van de praktijk die beroepsgeheim vereist
– supervisie door collega’s
– de mogelijkheid van door collega’s begeleid vrijwilligerswerk in het kader van sociale projecten
– de erkenning van onbewuste processen binnen het psychisch leven
– het respect voor de pluraliteit van psychotherapeutische oriëntaties die de singulariteit van het spreken centraal stellen
– de vrijheid van de patiënt om zelf een psycholoog en behandelwijze te kiezen

Wij verzetten ons in het bijzonder tegen:

– elke afzwakking van het beroepsgeheim
– een veralgemeende becijfering van gevoelige informatie inzake het psychisch leven
– een systeem van gestandaardiseerde zorg dat de betrokkenheid, singulariteit en keuzevrijheid van de patiënt niet in rekening brengt
– het voorschrijven van een behandeling die de keuzevrijheid van de patiënt inperkt

Ik onderschrijf dit handvest en vraag lid te worden van KLIPSY