Statuten

Artikel 1 – De vzw wordt “Beroepsvereniging van klinisch psychologen voor praktijken die het spreken centraal stellen” genoemd, afgekort KLIpsy.

Artikel 2 – De zetel van de vzw is gevestigd in Vlaanderen, Sint-Machariusstraat 9, 9000 Gent. Hij ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement van Gent. De zetel kan worden overgeplaatst naar een andere plaats in België bij beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 3 – De vzw stelt zich tot doel de klinisch psychologen te verdedigen die in hun beroep het spreken centraal stellen. Haar opdracht is het verdedigen van hun professionele belangen. Ze zal waken over het kwaliteitsniveau bij het uitoefenen van de klinische psychologie door de sociale en ethische gevolgen ervan te bestuderen. Tot uitvoering van dit doel kan de vzw alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, waaronder volgende activiteiten: het bevorderen van intercollegiale uitwisselingen via studievergaderingen, uitwisselingen met andere vzw’s met gemeenschappelijke professionele belangen, de publicatie van artikels, tijdschriften en andere gelijkaardige aangelegenheden, het aanzetten tot supervisie van de praktijk. De opbrengst van de verkoop van een tijdschrift, als er een zou worden opgericht, zal volledig worden besteed aan de verwezenlijking van het doel van de vzw.

De vzw streeft geen enkele winst na en kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

Artikel 4 – De vzw wordt opgericht voor onbepaalde duur.

LEDEN

 1. Soorten leden

Artikel 5 – De vzw is samengesteld uit werkelijke leden.

Naast de werkelijke leden, die als enigen van de volledige rechten van de leden genieten, kan de raad van bestuur ereleden en toegetreden leden toelaten onder de door hem bepaalde voorwaarden.

De werkelijke leden zijn de oprichters, alsook diegenen die over een diploma psychologie beschikken of over een door de Psychologencommissie erkende titel van psycholoog, die van een 2 jaar lange praktijkervaring kunnen getuigen zoals deze beschreven wordt in het Handvest van de vzw zoals vermeld in artikel 6 en die in die hoedanigheid door de raad van bestuur worden aanvaard. Zij genieten van de volledige rechten die door de wet en de voorgelegde statuten aan de leden worden toegekend. Het lidmaatschap houdt onder meer volgende verplichtingen in: de algemene vergadering bijwonen of er worden vertegenwoordigd, actief deelnemen aan de activiteiten, ingaan op de uitnodigingen en vragen tot hulp van de raad van bestuur en een jaarlijkse bijdrage betalen zoals voorzien in artikel 11.

De ereleden zijn personen die belangstelling tonen of getoond hebben voor het doel van de vzw en die in deze hoedanigheid als lid worden benoemd door de raad van bestuur. Ze worden uitgenodigd om de algemene vergadering bij te wonen.

De toegetreden leden zijn diegenen die over een diploma psychologie beschikken maar nog geen in paragraaf 3 bedoelde 2 jaar lange praktijkervaring hebben en die in deze hoedanigheid door de raad van bestuur worden toegelaten. De hoedanigheid van toegetreden lid houdt volgende verplichtingen in: antwoorden op bepaalde advies- en informatievragen en een jaarlijkse bijdrage betalen zoals voorzien in artikel 11. Ze genieten uitsluitend van de onder deze titel bepaalde rechten en plichten.

De raad van bestuur houdt een ledenregister bij, waarvan het origineel ter zetel van de vzw wordt neergelegd volgens de beschikkingen van artikel 10 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de vzw’s zonder winstoogmerk, aangepast en gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.

 1. Toetreding

Artikel 6 – Het verzoek werkelijk lid te worden moet door de raad van bestuur worden onderzocht. Dit verzoek kan ofwel schriftelijk gericht worden (per brief of via elektronische weg) aan de raad van bestuur ofwel op voorstel van een van de bestuursleden. De raad van bestuur beslist over het lidmaatschap en brengt de algemene vergadering ervan op de hoogte. De raad van bestuur beslist bij volstrekte meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden zonder zich voor een eventuele weigering te moeten verantwoorden.

Om zijn toelating effectief te maken dient het in deze hoedanigheid toegelaten lid het Handvest van de psychologen van de vzw te ondertekenen. De betaling van zijn lidgeld dient als bewijs.

Artikel 7 – Elke nieuwe aanvraag om erelid of toegetreden lid te worden wordt door de raad van bestuur onderzocht. De kandidaturen worden per brief of via elektronische weg aan de raad van bestuur gericht. De raad van bestuur beslist over de toetreding als lid en brengt de algemene vergadering ervan op de hoogte.

Om zijn toelating effectief te maken dient het in deze hoedanigheid toegelaten lid het Handvest van de psychologen van de vzw te ondertekenen. De betaling van zijn lidgeld dient als bewijs.

 1. Ontslag, uitsluiting en schorsing van de leden

Artikel 8 – Elk lid kan te allen tijde uit de vzw treden door schriftelijk zijn ontslag te geven aan de raad van bestuur.

Het lidmaatschap eindigt automatisch:

 • in geval het lid overlijdt
 • in geval van ontbinding of failliet als het om een rechtspersoon gaat.

Het werkelijke lid dat drie keer achtereenvolgens afwezig of niet vertegenwoordigd is op de algemene vergadering wordt geacht ontslag te nemen.

Artikel 9 – Elk lid verbindt zich ertoe zich te onthouden van elke handeling of nalatigheid die het sociaal doel zou benadelen of die zijn eer en zijn persoonlijke waardering, of de waardering en de eer van de vzw of zijn leden, schade zou toebrengen.

De raad van bestuur kan leden van elke categorie schorsen, wanneer zij schuldig zijn aan ernstige overtredingen ten aanzien van de statuten en de regels van de welvoeglijkheid.

De uitsluiting van de leden gebeurt conform artikel 12 van de wet.

Het ontslagnemend, geschorst of uitgesloten lid, evenals de erfgenamen of rechthebbenden van het overleden lid, hebben geen enkel recht op het sociaal fonds. Deze kunnen noch een overzicht, noch de overlegging van de rekening, noch verzegelingen, noch inventarissen, noch de terugbetaling van de gestorte bijdragen opeisen of vorderen.

 1. Bijdrage

Artikel 10 – De bronnen van inkomsten van de vzw bestaan uit:

 • het totaalbedrag van de inschrijvingskosten en van de contributies betaald door de leden;
 • de giften die ze zou kunnen ontvangen in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen;
 • de inkomsten van haar goederen en de bedragen ontvangen ter gelegenheid van diensten die ze kan verlenen;
 • de subsidies die haar zouden kunnen worden toegekend door openbare instanties of door de staat;
 • alle andere wettelijk toegestane bronnen van inkomsten.

Artikel 11 – De raad van bestuur stelt jaarlijks de door de leden verschuldigde bijdrage vast. De door de werkelijke leden, de toegetreden leden en de ereleden verschuldigde bijdragen mogen niet hoger zijn dan 200 € per jaar, aangepast aan de verandering van de index van de consumptieprijzen.

VENNOOTSCHAPPELIJK VERMOGEN

Artikel 12 – Het vennootschappelijk vermogen wordt gevormd door de eventuele contributies gestort door de leden, de toelages, de subsidies, de inschrijvingsbedragen, giften in geld of in natura, legaten, beurzen, stichtingen of diverse inkomsten. Het wordt gevormd door vrijwillige inbreng of stortingen van de leden, in overeenstemming met de wet.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 13 – De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkelijke leden. Ze beschikt over alle bevoegdheden voor het verwezenlijken van het doel van de vzw zoals bepaald in de wetgeving en in deze statuten.

De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn:

 • de wijziging van de statuten
 • de benoeming en de afzetting van de bestuurders
 • de goedkeuring van de begroting en de rekeningen
 • vrijwillige ontbinding van de vzw
 • de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het vaststellen van hun bezoldiging wanneer deze is voorzien
 • kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de commissarissen
 • de omzetting van de vzw in een vennootschap met sociaal oogmerk
 • de uitsluiting van leden
 • alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.

Artikel 14 – De algemene vergadering komt van rechtswege bijeen en wordt voorgezeten door de voorzitter, elk jaar in de loop van het eerste semester, op de maatschappelijke zetel of op de in de oproeping aangeduide plaats.

De oproeping gebeurt door de raad van bestuur. Ze wordt per gewone brief of per e-mail naar de leden van de vzw gestuurd, ten minste acht dagen voor de vergadering, met vermelding van de datum, de plaats en de agenda.

Op verzoek van minimum een vijfde van de werkelijke leden roept de raad van bestuur een buitengewone algemene vergadering bijeen binnen de maand na het verzoek. De raad van bestuur kan op eigen initiatief en te allen tijde een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Artikel 15 – Elk lid kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een ander werkelijk lid, mits een speciale volmacht. Elk lid kan ten hoogste twee volmachten hebben.

De algemene vergadering beraadslaagt enkel geldig wanneer de helft van de leden aanwezig is of vertegenwoordigd wordt.

Artikel 16 – Behalve in de door de wetgeving of deze statuten bepaalde uitzonderlijke gevallen, worden de besluiten bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden genomen en ter kennis van alle leden gebracht. Indien de stemming onbeslist eindigt, heeft de voorzitter of de bestuurder die hem vervangt, de doorslaggevende stem.

Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen niet in behandeling worden genomen. Bij uitzondering kan over een onderwerp dat niet op de agenda staat beraadslaagd worden op voorwaarde dat de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is en dat de helft van deze leden instemt om dat onderwerp op de agenda te plaatsen.

Artikel 17 – De ledenlijst en de beslissingen van de algemene vergadering worden in registers ingeschreven volgens de beschikkingen van de wet van 27 juni 1921, aangepast en gewijzigd door de wet van 2 mei 2002. Deze registers worden op de zetel van de vzw bewaard. Ze kunnen er worden ingezien door alle leden en door derden op schriftelijk verzoek aan de raad van bestuur, overeenkomstig Koninklijk Besluit van 26 juni 2003. De vzw zal elke wijziging van de statuten en van de samenstelling van het bestuur ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van de plaats van de zetel van de vzw neerleggen.

Artikel 18 – Enkel de werkelijke leden hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen en hebben stemrecht. Ieder lid beschikt over één stem. Het werkelijke lid kan zich door een gemachtigde laten vertegenwoordigen, die een werkelijk lid moet zijn.

Artikel 19 – De algemene vergadering kan slechts over de wijziging van de statuten, de ontbinding of de omzetting in een vennootschap met sociaal oogmerk beraadslagen overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 betreffende de vzw’s. De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de wijzigingen van de statuten indien deze wijzigingen expliciet vermeld worden in de oproepingsbrief en indien minstens 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde leden aanwezig is.

Een wijziging van de statuten dient gestemd te worden bij meerderheid van 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkelijke leden. Indien de wijziging betrekking heeft op het maatschappelijk doel (of de maatschappelijke doelen) van de vzw, vereist de beslissing een meerderheid van 4/5 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkelijke leden. In geval 2/3 van de leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is op de eerste vergadering, kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden die geldig kan beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden en de wijzigingen vaststellen bij de in alinea 2 of 3 voorziene meerderheden. De tweede vergadering dient minstens 15 dagen volgend op de eerste vergadering plaats te vinden.

Artikel 20 – In geval men beraadslaagt over een door de algemene vergadering genomen beslissing zonder dat minstens de helft van de werkelijke leden aanwezig of vertegenwoordigd is, dan heeft de raad van bestuur de mogelijkheid om de beslissing uit te stellen tot een volgende vergadering die speciaal daartoe wordt bijeengeroepen of, ten laatste, tot de volgende jaarlijkse vergadering. De beslissing zal dan definitief zijn, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde werkelijke leden, behoudens de bepalingen in artikels 8, 12 en 20 van de wet van 27 juni 1921.

Artikel 21 – De beslissingen van de algemene vergadering worden ingeschreven in een register van notulen, ondertekend door de voorzitter en een bestuurder en bewaard op de zetel van de vzw, waar het ingezien kan worden door alle leden zonder echter verplaatst te mogen worden. Die beslissingen kunnen eventueel ter kennis gebracht worden van een derde die schriftelijk of mondeling aan de voorzitter van de raad van bestuur een rechtmatig belang kan aantonen.

Elke wijziging van de statuten dient ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel neergelegd te worden en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad zoals voorzien door de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk. Hetzelfde geldt voor elke benoeming of uittreding van de bestuurders, of personen belast met het dagelijks bestuur, personen bevoegd om de vzw te vertegenwoordigen, of commissarissen.

BESTUUR, DAGELIJKS BESTUUR

 1. Samenstelling en werkwijze

Artikel 22 – De vzw wordt bestuurd door een raad van bestuur van minimum 3 bestuurders, die werkelijk lid zijn van de vzw. Het aantal bestuurders moet kleiner zijn dan het aantal werkelijke leden van de vzw.

De leden van de raad van bestuur worden door de algemene vergadering benoemd bij volstrekte meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkelijke leden.

Artikel 23 – Het mandaat van bestuurder, dat te allen tijde door de algemene vergadering kan worden herroepen, geldt voor een periode van vijf jaar. Het wordt beëindigd op de datum van de vijfde gewone algemene vergadering die volgt op deze waarin de bestuurder werd benoemd. De uittredende bestuurder is herbenoembaar.

De leden die gedurende een jaar niet hebben deelgenomen aan het werk van de raad van bestuur, kunnen worden geacht ontslagnemend te zijn.

Bij afwezigheid van één of meerdere bestuurders blijven de resterende leden een raad van bestuur vormen met dezelfde bevoegdheden als deze van de volledige raad van bestuur.

Artikel 24 – De bestuurders voeren kosteloos hun mandaat uit.

De bestuurders gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan wegens hun functie. Hun verantwoordelijkheid beperkt zich tot de uitvoering van hun mandaat.

Artikel 25 – De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter en een penningmeester.

Wanneer de voorzitter verhinderd is, worden zijn functies en zijn bevoegdheden opgenomen ofwel door de ondervoorzitter, ofwel door de oudste bestuurder, tenzij de voorzitter zelf een andere bestuurder heeft aangeduid om hem in die omstandigheid te vervangen.

Artikel 26 – De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter en indien deze verhinderd is, door de ondervoorzitter.

De oproeping voor de raad van bestuur wordt door gewone brief of per e-mail gestuurd en minstens 8 dagen voor de voor de vergadering vastgelegde datum. Ze bevat de dagorde.

Artikel 27 – De bestuurders kunnen zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder met een schriftelijke ondertekende machtiging.

Artikel 28 – De raad van bestuur kan geldig beraadslagen wanneer de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Blanco of ongeldige stemmen, en de onthoudingen, worden niet in aanmerking genomen bij de berekening van de meerderheden. In geval van staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter of van de bestuurder die hem vervangt de doorslag.

Artikel 29 – De raad van bestuur beraadslaagt enkel over de onderwerpen die op de dagorde staan. Bij uitzondering kan een onderwerp dat niet op de dagorde staat besproken worden indien 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde leden daarmee instemt.

 1. Bevoegdheden

Artikel 30 – De vzw wordt beheerd en vertegenwoordigd door een raad van bestuur; de bestuurders handelen als college, behalve in geval van bijzondere machtiging.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor het bestuur en het beheer van de vzw met inbegrip van het vervreemden, het hypothekeren en het uitvoeren van alle andere beschikkingen.

Alle bevoegdheden die niet expliciet door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering worden voorbehouden, worden door de raad van bestuur uitgeoefend.

Artikel 31 – De raad van bestuur kan een deel van zijn bevoegdheden overdragen aan één of meer bestuurders, aan leden, of aan derden, die afzonderlijk handelen.

In die gevallen zullen de omvang van de toegekende bevoegdheden en de duur van de periode waarin ze uitgeoefend mogen worden nader bepaald worden.

Het ontslag of de afzetting van een bestuurder beëindigt elk mandaat verleend door de raad van bestuur.

Artikel 32 – De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vzw toevertrouwen aan één of aan verschillende van zijn leden, die de handtekening voor dat beheer kunnen gebruiken. Ze worden gedelegeerd bestuurder genoemd.

Indien verschillende gedelegeerd bestuurders worden benoemd, handelen ze samen of zelfstandig.

De raad van bestuur kan op elk ogenblik een eind stellen aan het verleende mandaat. Het mandaat eindigt automatisch wanneer de benoemde persoon zijn hoedanigheid van bestuurder verliest.

De besluiten betreffende de benoeming of het beëindigen van de functies van de personen belast met het dagelijks bestuur worden ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel neergelegd en bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad overeenkomstig de wet van 27 juni 1921.

Artikel 33 – De vzw wordt geldig vertegenwoordigd in al haar handelingen, met inbegrip van de handelingen waar een openbaar ambtenaar of een deurwaarder optreden, door de voorzitter van de raad van bestuur die alleen handelt of door twee bestuurders die samen handelen.

De vzw wordt eveneens geldig vertegenwoordigd in al haar handelingen of in rechte door een bestuurder die alleen handelt, en die een voorafgaande beslissing en een volmacht van de raad van bestuur niet moet bewijzen ten aanzien van derden.

De persoon bevoegd om de vzw te vertegenwoordigen wordt benoemd door de raad van bestuur, die de duur van het toegekende mandaat zal preciseren. De raad van bestuur kan op elk moment een einde stellen aan dit mandaat. Het mandaat eindigt automatisch wanneer de benoemde persoon zijn hoedanigheid van bestuurder verliest. De handelingen gesteld door de bijzondere mandataris verbinden de vzw slechts binnen de limieten van diens mandaat.

Binnen de limieten van het dagelijks bestuur wordt de vertegenwoordiging van de vzw evenwel verzekerd door één of meerdere gedelegeerde bestuurders die zijn benoemd conform artikel 32 van de statuten. Binnen dit kader handelen de gedelegeerde bestuurders alleen, en zullen zij noch een voorafgaande beslissing, noch een volmacht van de raad van bestuur moet bewijzen ten aanzien van derden.

Artikel 34 – Gerechtelijke handelingen, als eiser of als verdediger, worden beslist door de raad van bestuur en ingesteld of staande gehouden op naam van de vzw door de persoon bevoegd om de vzw te vertegenwoordigen.

Wanneer de vordering evenwel wordt ingesteld tegen een lid van de vzw of een lid dat een orgaan van de vzw uitmaakt, wordt de beslissing genomen door de algemene vergadering.

BEGROTING EN REKENINGEN

Artikel 35 – Het boekjaar van de vzw loopt van 1 januari tot 31 december. Bij wijze van uitzondering start het eerste boekjaar op 15 december 2016 om te eindigen op 31 december 2017.

De vzw voert een boekhouding volgens de door de wet van 27 juni 1921 opgelegde regels.

Indien de vzw niet wettelijk verplicht is om een commissaris te benoemen, kan de algemene vergadering niettemin de controle over de rekeningen toevertrouwen aan één of meerdere commissarissen of aan één of meerdere rekeningtoezichters, al dan niet leden van de vzw.

De rekening van het afgelopen boekjaar en de begroting voor het volgend boekjaar worden ten laatste binnen de zes maanden na de sluiting van het boekjaar en gelijktijdig ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering, tijdens een bijeenkomst op een datum vastgelegd door de raad van bestuur.

De algemene vergadering kan beslissen over het opstellen van een reservefonds en er het bedrag van vastleggen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 36 – Op voorstel van de raad van bestuur kan een huishoudelijk reglement opgesteld worden. Voor de aanvaarding ervan, alsook voor de wijzigingen die erin aangebracht zouden kunnen worden, is het noodzakelijk dat de algemene vergadering de goedkeuring geeft tijdens een vergadering met minimum de helft van de leden en bij beslissing met een gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

ONTBINDING

Artikel 37 – Ingeval van ontbinding van de vzw zal de algemene vergadering een vereffenaar of vereffenaars aanstellen, hun bevoegdheden bepalen en de bestemming aanwijzen die aan het netto-vermogen van de vzw gegeven moet worden. De bestemming zal ten gunste van een vzw met een gelijkaardig doel dienen te gebeuren.

Artikel 38 – Elke beslissing betreffende de ontbinding, de condities van de verrekening, de benoeming en het stopzetten van de functies van de vereffenaars, de afsluiting van de ontbinding, alsook de bestemming van het netto-vermogen wordt neergelegd en gepubliceerd in overeenstemming met de wet van 27 juni 1921.

DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 39 – Voor alle gevallen die niet voorzien worden door de statuten, zijn de beschikkingen van de wet van 27 juni 1921, aangepast en gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, toepasselijk.

Uit het proces-verbaal van de algemene vergadering van 15/12/2016

Tijdens haar oprichtingsvergadering heeft de algemene vergadering (Godelieve Billiet, Peter Decuyper, Joost Demuynck, Vic Everaert, Geert Hoornaert, Lieven Jonckheere, Nathalie Laceur, Glenn Strubbe, Els Van Compernolle, Luc Vander Vennet, Jonas Verbauwhede) overeenkomstig de statuten de volgende personen aangesteld als bestuurders:

 1. Voorzitter: Laceur, Nathalie
 2. Vice-voorzitter: Hoornaert, Geert
 3. Penningmeester: Demuynck, Joost